Privacybeleid en eigen risico

Privacybeleid en eigen risico

Privacybeleid Praktijk AOT voor Adem- en Ontspanningstherapie en Yoga
Praktijk AOT voor Adem- en Ontspanningstherapie en Yoga (Praktijk AOT) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk AOT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tenjetfoeilucia@gmail.com of lucien.splinter@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk AOT verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze nieuwsbrief.
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst-
  verlening uit te kunnen voeren.
 3. Uitvoeren van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens verzamelen voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk AOT neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen op basis van algoritmes, door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk AOT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk AOT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en telefoonnummer:
  • Zolang je klant bent, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Naam, adres en woonplaats:
  • Niet langer dan strikt nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en/of te voldoen aan een wettelijke verplichting; bijvoorbeeld voor de Belastingdienst is dit 7 jaar.
 • E-mailadres:
  • Zolang jij je niet hebt uitgeschreven voor de nieuwsbrieven die we sturen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk AOT verstrekt jouw contactgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Praktijk AOT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tenjetfoeilucia@gmail.com of lucien.splinter@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk AOT reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
vier weken, op jouw verzoek. Praktijk AOT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk AOT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met tenjetfoeilucia@gmail.com of lucien.splinter@gmail.com.

Beeldmateriaal
Praktijk AOT heeft
alle redelijke moeite gedaan om toestemming te verkrijgen van de afgebeelde personen op de foto’s van onze website. Mocht iemand bezwaar maken tegen een foto waarop hij of zij is afgebeeld, ook naderhand, dan verwijderen we de betreffende foto zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

Eigen risico
Praktijk AOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade (zoals blessures, fysieke en mentale klachten, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen) die je zou kunnen oplopen als gevolg van deelname aan onze individuele trainingen en/of groepslessen. Bij twijfel kun je het beste eerst je huisarts of specialist raadplegen.

De individuele trainingen en groepslessen zijn geen vervanging van de reguliere (medische) zorg.

Heb je verder nog vragen?

Neem dan gerust contact op met: